תנאים ותנאים
HUDDERSFIELD טקסטיל בע”מ, מיל חנות, HUDDERSFIELD, HD5 9AN, בריטניה.

1. הגדרות
1.1 בתנאי מכירה אלה “המוכר” פירושו Huddersfield Textiles Ltd “הלקוח” פירושו האדם, המשרד או החברה הרוכשים את הסחורה, “טובין” פירושם הטובין שצוינו בהזמנה שהזמין הלקוח לצורך אספקת הטובין ו “הזמנה” פירושה הזמנת הלקוח עבור טובין או בטופס ההזמנה של המוכר או באמצעות מערכות ההזמנה המקוונות של המוכר.

2. כללי
2.1 אלא אם כן הוסכם במפורש בכתב על ידי המוכר תנאים אלה יחולו על כל ההזמנות שהתקבלו והתקבלו.
2.2 על הלקוח להודיע ​​על כל ההזמנות בכתב או באמצעות שירות התוכנה או האפליקציה הרשמי באתר
2.3 אם הזמנת הלקוח מכילה תנאים מודפסים תנאים כאלה לא יחייבו בשום פנים ואופן את המוכר.
2.4 זמן אינו מהות הסדר; תאריך המסירה היעד / תקופת הייצור הוא אומדן ואינו מהווה חלק מהחוזה אלא אם הוסכם בכתב. המוכר אינו יכול להיות אחראי לכל אובדן רווח מצד הלקוח עקב סחורה לקויה או עיכובים במסירה.
2.5 המוכר מקבל אחריות על סטייה של שני אחוזים ממדידות שניתנו, עקב חריגות בדים וביצועים, כל שינוי גדול יותר הוא באחריות יצרן הבד.

3. שונות
3.1 אין שינויים או שינויים בתנאים וההגבלות של הזמנה כלשהי מחייבים את המוכר אלא אם הסכימו המוכר בכתב.

4. מחירים
4.1 המחירים שנמסרו או מצוטטים אינם כוללים מס ערך מוסף או כל חיוב הכנסה אחר, אריזה, הובלה, משלוח או טיפול אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב.
4.2 אם חלה עלייה בלתי צפויה בעלות הטובין למוכר או בשיעור מס ערך מוסף לפני מסירת או גביית הטובין, ניתן להתאים את מחירם כך שישקף עלייה כאמור.

5. ביטול
5.1 לא ניתן לבצע ביטול של הזמנה ללא הסכמת המוכר.

6. תשלום
6.1 הלקוח יבצע את התשלום תוך שבעה ימים מיום קבלת החשבונית, עד לשעה שהתקבלו לחשבון אשראי על ידי המוכר ומבטחיו, או אלא אם הוסכם על תשלום מראש או תנאי תשלום פרה-פורמה. זמן התשלום הוא המהות.
6.2 לא ייחשב חשבון אשראי ללא טופס בקשת אשראי נלווה. לאחר הקמת חשבון אשראי כזה הלקוח יבצע תשלום לא יאוחר מהשלושים לחודש שלאחריו של החשבונית, אלא אם כן הוסכם קודם לכן על הסדרים מיוחדים.
6.3 כל התשלומים ישולמו למוכר. במקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים יש לראות במשרדי המוכר בכתובת המוצגת בחשבונית כמקום בו מתבצע התשלום.
אם התשלום לא יתקבל בתאריך יעד, כל השירותים יושעו מייד (כולל שירותים הקשורים להזמנות אחרות שהתקבלו) ואם 14 יום לאחר מכן, החשבון עדיין לא נפרע, ההליך המשפטי להשבת החוב יתחיל (למעט אם המוכר מימש את הערבות לפי סעיף 6.10).
6.5 המוכר יהיה זכאי לחיוב והלקוח ישלם ריבית המחושבת בשיעור של 1.5% לחודש על כל חשבוניות שלא שולמו במועד בהתאם לסעיף זה מיום הנפקת החשבונית או החשבוניות הרלוונטיות.
6.6 אם לקוח לא ישלם במועד הפירעון, מבלי להגביל זכויות וסעדים אחרים שיש למוכר, הוא רשאי למשוך מיידית מתקני חשבון אשראי מלקוח כזה.
6.7 מבלי לפגוע בזכויות וסעדים אחרים כלשהם שיש למוכר במקרה של אי תשלום הלקוח, המוכר יהיה רשאי לעכב כל סחורה נוספת שהזמין הלקוח עד לקבלת התשלום עבור הטובין.
6.8 הלקוח ישלם את כל הסכומים המגיעים במסגרת כל הזמנה במלואה ללא ניכוי או ניכוי, למעט כנדרש בחוק והלקוח לא יהיה רשאי להעמיד נגד המוכר אשראי, קיזוז או תביעה שכנגד על מנת להצדיק ניכוי תשלום של כל סכום כזה כולו או חלקו. המוכר רשאי בכל עת, מבלי להגביל זכויות או סעדים אחרים שיהיו לו, לקזז כל סכום המגיע לו על ידי הלקוח כנגד כל סכום שישולם על ידי המוכר ללקוח.
6.9 תשלום בכרטיס אשראי / MasterCard / Amex עלול להסתער בשיעור של 1.25% בגין הסטייה של המוכר.
6.10 במקרה של אי תשלום של הלקוח, המוכר שומר לעצמו את הזכות להמשיך באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי לתשלום כל הזמנה, החותם על תנאי המכירה אשר מסכים באופן חד משמעי ובלתי הפיך להבטיח אם הלקוח לא ישלם אותם. כהתחייבות נפרדת, החותם מפצה את המוכר באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי מפני הפסד, עלויות או הוצאות שייגרמו לו אם הלקוח לא ישלם כל הזמנה.

7. כותרת
7.1 הכותרת לסחורה לא תעבור ללקוח עד שהמוכר קיבל את התשלום במלואו (במזומן או כספים מוחקים) בגין:
א. המוצרים; ו
ב. כל סחורה אחרת או סריקה אחרתרעיות שהמוכר סיפק ללקוח בגינן התשלום פוקד או יוצא מן הכלל.
7.2 עד לקבלת התשלום עבור הטובין במלואו, הלקוח יהיה:
א. להחזיק את הסחורה על בסיס אמון כעל שובר המוכר;
ב. לאחסן את הסחורה בנפרד מכל שאר הסחורות המוחזקות על ידי הלקוח, כך שיישארו ניתנים לזיהוי בקלות כנכס המוכר;
ג. לא להסיר, לטשטש או לטשטש כל סימן מזהה או אריזה המוצגים או קשורים לסחורה;
ד. לשמור על הסחורה במצב משביע רצון ולהקפיד על ביטוחם מפני כל הסיכונים במחירם המלא מיום המסירה;
ה. הודע למוכר באופן מיידי אם הוא נתון לאחד מהאירועים המפורטים בסעיף 11.2.
7.3 אם לפני שהכותרת לסחורה עוברת ללקוח הלקוח הופך לכפוף לאחד מהאירועים המופיעים בסעיף 11.2, או שהתשלום לא מתקבל תוך 14 יום ממועד פירעונו, או שהמוכר סביר כי כל אירוע חדלות פירעון כזה הוא בערך להתרחש ומודיעה ללקוח בהתאם, אז מבלי להגביל כל זכות או סעד אחר שיש למוכר, המוכר רשאי בכל עת לדרוש מהלקוח למסור את הסחורה, ואם הלקוח לא יעשה זאת מייד, להיכנס לחצרים כלשהם של הלקוח או של צד שלישי בו הסחורה מאוחסנת בכדי להחזירם.

8. מעבר סיכון
8.1 הסחורה תהיה בסכנת הלקוח מיום המסירה.

9. שיגור
9.1 זמן המשלוח לא יהיה מהות החוזה. מסירת הטובין עשויה להיות מושעה לחלוטין או חלקית (לפי העניין) במהלך כל עיכוב בהכנת הטובין או בייצורם מכל סיבה שהיא. הלקוח לא יחזיק את המוכר באחריות לכל אובדן ישיר או עקיף שעלול להיווצר אם מתעכב המסירה.

10. נזק או אובדן במעבר ובקיצור
10.1 כאשר המוכר הסכים למסור את הסחורה לא מתקבלת על ידי המוכר אחריות על הנזק או האובדן במהלך המעבר או על מחסור כלשהו, ​​אלא אם כן הלקוח מודיע על כך למוכר בכתב תוך שלושה ימים מקבלת הסחורה ובכל מקרה אחריות המוכר. יוגבל לפי סעיף 14. הודעה למוכר חייבת למסור בכל המקרים לכתובת המוצגת בחשבונית.
11. אי-הסובלות או אי הכושר של הלקוח
11.1 אם הלקוח נתון לאחד מהאירועים המופיעים בסעיף 11.2, או שהמוכר סביר כי הלקוח עומד להיות כפוף לאחד מהם ומודיע ללקוח על כך, ללא הגבלת זכות או סעד אחר העומד לרשותו המוכר, המוכר רשאי לבטל או להשעות את כל המסירות הנוספות במסגרת חוזה זה או על פי כל חוזה אחר בין הלקוח והמוכר מבלי שיחולו כל אחריות כלפי הלקוח, וכל הסכומים החולפים בגין טובין שנמסרו ללקוח ייפרשו מייד. ויש לשלם.
11.2 לעניין סעיף 11.1, האירועים הרלוונטיים הם:
א. הלקוח משעה, או מאיים להשעות, את תשלום חובותיו, או שאינו מסוגל לשלם את חובותיו כאשר הם מתיימרים או מודה בחוסר יכולת לשלם את חובותיו, או (בהיותו חברה) נחשב כמי שאינו מסוגל לשלם את חובותיו כמשמעותו של סעיף 123 לחוק חדלות פירעון 1986, או (בהיותו אינדיבידואל) נחשב כמי שאינו מסוגל לשלם את חובותיו או כמי שאין לו שום סיכוי סביר לעשות כן, בשני המקרים, כמשמעות סעיף 268 לחוק חדלות הפירעון 1986, או ( בהיותו שותפות) יש לכל שותף אשר מי מהאמור לעיל חלים עליו;
ב. הלקוח מתחיל במשא ומתן עם כל נושים או כל סוג של נושים במטרה לסדר מחדש את חובותיו, מוגשת עתירה, ניתנת הודעה, מתקבלת החלטה או מתבצעת הזמנה למען הקישור על פי הלקוח, הלקוח נשוא עתירה או צו של פשיטת רגל; בקשה מוגשת לבית משפט, או מתבצעת צו למינוי מנהל, אדם רשאי למנות כונס נכסים על נכסי הלקוח או שמינוי כונס נכסים על נכסי הלקוח;
ג. כל אירוע מתרחש, או מתבצע הליך, ביחס ללקוח בכל תחום שיפוט שהוא כפוף לו, שיש לו השפעה שווה ערך או דומה לאחד מהאירועים המוזכרים בסעיף 11.2 (א) עד (ב) (כולל);
11.3 סיום חוזה זה, ככל שיהיה, לא ישפיע על אף אחת מהזכויות והסעדים של הצדדים שנצברו נכון לסיום. סעיפים אשר שורדים במפורש או במשתמע מכך סיום החוזה, ימשיכו במלוא עוצמתם ותוקפה.

12. אחריות
12.1 המוכר אינו נותן כל אחריות מצג או תנאי מכל סוג שהוא המפורש או המשתמע, אלא כמוסכם בכתב עם הלקוח באופן ספציפי.

13. הגנת נתונים
13.1 אנא שימו לב להוראות הנוגעות לחוק הגנת המידע 1998. אנו עשויים להעביר מידע אודותיך לבנקאים / פיננסים שלנו לצורך מתן שירותים מהסיבות הבאות:
• השגת ביטוח אשראי
• הפחדת סוכנות הפניה לאשראיצ’ס
• בקרת אשראי
• הערכה וניתוח (כולל ניקוד אשראי, ניתוח מוצר סטטיסטי)
• איגוח
• שמירה על האינטרסים שלנו
אנו נספק לך פרטים על הבנקאים / בעלי הכספים שלנו ושל סוכנויות הפניה לאשראי המשמשות לפי בקשה.

14. אחריות כללית
14.1 בכפוף לסעיף 14.2, האחריות של המוכר לכל אובדן או נזק בין תוצאתי ישיר או עקיף ובין שהוא אשר ייגרם תהיה מוגבלת להחלפה באופציה של מוכר הטובין שנמסר למוכר בכתב כלא פגומה בתוך שלוש. ימים מיום המסירה ובלבד שהמוכר לא יהיה באחריות אם הלקוח לא יציית לדרישות התנאים המפורטים להלן או אם הסחורה לא שימשה או הוחזקה באופן סביר או תקין.
14.2 אף אחד מהצדדים לא מחריג או מגביל את האחריות לצד השני בגין מוות או נזק אישי שנוצר בגלל רשלנות או על כל אחריות שלא ניתן להחריג כעניין של דין.

15. מטבע
15.1 אלא אם צוין מחירים מוסכמים אחרת וישולמו בסטרלינג במקום שיוכל המוכר לייעד. אם צוינו מחירים שאינם מסטרלינג, הלקוח ישלם למוכר את הסכום של המטבע האחר ככל שיידרש לרכוש אותו סכום של סטרלינג שניתן לרכוש במועד בו התקשר חוזה זה.

16. הקצאה
16.1 החוזה אשר תנאים אלה מהווים חלק הוא אישי ללקוח שלא יעביר את היתרון ממנו ללא הסכמת המוכר בכתב.

17. קונסטרוקציה משפטית
17.1 החוזה יפורש מכל הבחינות ויופעל כחוזה באנגלית ובכפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט האנגלים.

מדיניות פרטיות
ב- Huddersfield Textiles Ltd אנו מחויבים לשמור ולשמור על פרטיות המבקרים שלנו. מדיניות הפרטיות באתר זה סופקה על ידי המשאב המשפטי שלנו
מדיניות פרטיות זו מסבירה מה קורה לכל מידע אישי שאתה מספק לנו, או שאנו אוספים ממך בזמן שאתה מבקר באתר שלנו.

אנו מעדכנים מדיניות זו מעת לעת ולכן אנא קרא מדיניות זו באופן קבוע.

מידע שאנו אוספים
בהפעלת האתר שלנו ובניהולו אנו עשויים לאסוף ולעבד את הנתונים הבאים אודותיך:

מידע על השימוש שלך באתר שלנו כולל פרטי ביקוריך כמו דפים שנצפו והמשאבים שאליהם אתה ניגש. מידע כזה כולל נתוני תנועה, נתוני מיקום ונתוני תקשורת אחרים.
מידע שנמסר על ידיך בהתנדבות. לדוגמה, כשאתה נרשם למידע או מבצע רכישה.
מידע שתמסור כשאתה מתקשר איתנו בכל דרך שהיא.

שימוש בעוגיות
קובצי Cookie מספקים מידע לגבי המחשב בו משתמש מבקר. אנו עשויים להשתמש בעוגיות במידת הצורך בכדי לאסוף מידע על הזמנת המחשב שלך בכדי לסייע לנו בשיפור אתר האינטרנט שלנו.

אנו עשויים לאסוף מידע על השימוש הכללי שלך באינטרנט באמצעות העוגיה. כאשר משתמשים בהן, קובצי Cookie אלה מורידים למחשב ומאוחסנים בכונן הקשיח של המחשב. מידע כזה לא יזהה אותך באופן אישי. זה נתונים סטטיסטיים. נתונים סטטיסטיים אלה אינם מזהים פרטים אישיים כלשהם

אתה יכול להתאים את ההגדרות במחשב שלך כדי לדחות כל קובצי Cookie אם תרצה. ניתן לעשות זאת בקלות על ידי הפעלת הגדרת קובצי ה- cookie לדחייה במחשב שלך.

המפרסמים שלנו עשויים להשתמש גם בעוגיות שעליהן אין לנו שליטה. קובצי Cookie כאלה (אם משתמשים בהם) יורדו ברגע שתלחץ על פרסומות באתר שלנו.

השימוש במידע שלך
אנו משתמשים במידע שאנו אוספים ממך בכדי לספק לך את שירותינו. בנוסף לכל זה אנו עשויים להשתמש במידע לאחת או יותר מהמטרות הבאות:

לספק לך מידע שאתה מבקש מאיתנו בנוגע למוצרים או לשירותים שלנו.
לספק לך מידע הנוגע למוצרים אחרים שעשויים לעניין אותך. מידע נוסף כזה יימסר רק במקום שהסכמת לקבל מידע כזה.
כדי ליידע אותך על כל שינוי באתר, בשירותים או במוצרים ובמוצרים שלנו.
אם רכשת מאיתנו מוצרים ושירותים בעבר אנו עשויים לספק לך פרטים על מוצרים ושירותים דומים, או על מוצרים ושירותים אחרים, שעשויים לעניין אותך.

מקום בו הסכמתך ניתנה מראש אנו עשויים לאפשר לצדדים שלישיים נבחרים להשתמש בנתונים שלך כדי לאפשר להם לספק לך מידע לגבי מוצרים ושירותים שאינם קשורים אשר אנו מאמינים שעשוי לעניין אותך. כאשר ניתנה הסכמה כזו, תוכל לבטל אותה בכל עת.

אחסון הנתונים האישיים שלך
בהפעלת אתר האינטרנט שלנו יתכן שיהיה צורך להעביר נתונים שאנו אוספים ממך למקומות מחוץ לאיחוד האירופי לצורך עיבוד ואחסון. על ידי מסירת המידע האישי שלך אלינו, אתה מסכים להעברה, לאחסון או לעיבוד זה. אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא כי כל הצעדים הסבירים ננקטים כדי לוודא כי הנתונים שלך מטופלים באחסון מאובטח.

למרבה הצער הסנדיכמות המידע דרך האינטרנט אינה מאובטחת לחלוטין ולעתים ניתן ליירט מידע כזה. איננו יכולים להבטיח את אבטחת הנתונים שאתה בוחר לשלוח אלינו באופן אלקטרוני, שליחת מידע כזה הינה על אחריותך בלבד.

חשיפת המידע שלך
אנו לא נמסור את המידע האישי שלך לצד אחר שאינו בהתאם למדיניות פרטיות זו ובנסיבות המפורטות להלן:

במקרה שנמכור את עסקנו או את כולו לקונה.
שם אנו נדרשים על פי חוק על פי החוק לחשוף את המידע האישי שלך.
להמשך הגנה מפני הונאה ולהפחתת הסיכון להונאה.

קישורים של צד שלישי
לעתים אנו כוללים קישורים לצדדים שלישיים באתר זה. כאשר אנו מספקים קישור זה לא אומר שאנחנו תומכים או מאשרים את מדיניות האתר בנושא פרטיות המבקרים. עליך לעיין במדיניות הפרטיות שלהם לפני שתשלח להם נתונים אישיים.

גישה למידע
בהתאם לחוק הגנת הנתונים משנת 1998, יש לך זכות לגשת למידע שאנו מחזיקים בנוגע אליך. שימו לב כי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות עמלה של £ 10 לכיסוי העלויות שנגרמו לנו במתן המידע.

קשר איתנו
אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל נושא הנוגע למדיניות פרטיות זו באתר www.huddersfieldtextiles.com