TERMA & SYARAT
HUDDERSFIELD TEXTILES LTD, STORTH MILL, HUDDERSFIELD, HD5 9AN, UK.

1. DEFINISI
1.1 Dalam Syarat Jualan “Penjual” bermaksud Huddersfield Textiles Ltd “Pelanggan” bermaksud orang, firma atau syarikat yang membeli barang itu, “Barangan” bermaksud barang yang dinyatakan dalam Perintah yang diletakkan oleh Pelanggan untuk membekalkan barang-barang dan “Pesanan” bermaksud pesanan Pelanggan untuk Barangan sama ada pada bentuk Pesanan penjual atau melalui sistem pesanan dalam talian Penjual.

2. AM
2.1 Melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata secara tertulis oleh Penjual, syarat-syarat ini akan terpakai bagi semua Pesanan yang diterima dan diterima.
2.2 Pelanggan mesti memaklumkan semua pesanan secara bertulis atau menerusi perkhidmatan perisian App atau laman web rasmi
2.3 Jika Pesanan Pelanggan mengandungi syarat bercetak syarat sedemikian tidak boleh dalam apa jua keadaan mengikat Penjual.
2.4 Masa bukanlah intipati perintah itu; tarikh penghantaran sasaran / tempoh pengeluaran adalah anggaran dan tidak menjadi sebahagian daripada kontrak kecuali jika dipersetujui secara bertulis. Penjual tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk kehilangan keuntungan oleh Pelanggan disebabkan oleh barangan yang salah atau kelewatan penghantaran.
2.5 Penjual menerima tanggungjawab untuk dua sisihan sisihan daripada ukuran yang diberikan, disebabkan oleh penyelewengan kain dan prestasi, sebarang perubahan yang lebih besar adalah tanggungjawab pengilang kain.

3. VARIASI
3.1 Tiada perubahan atau variasi terma dan syarat mana-mana Perintah yang mengikat Penjual kecuali dipersetujui oleh Penjual secara bertulis.

4. HARGA
4.1 Harga yang diberikan atau dipetik tidak termasuk Cukai Nilai Ditambah atau apa-apa caj, pembungkusan, pengangkutan, penghantaran atau pengendalian lain kecuali dinyatakan sebaliknya secara bertulis.
4.2 Sekiranya terdapat kenaikan yang tidak dijangka dalam kos Barang kepada Penjual atau dalam kadar Cukai Nilai Ditambah sebelum penghantaran atau pengumpulan Barang harga dapat disesuaikan untuk mencerminkan peningkatan tersebut.

5. PEMBATALAN
5.1 Pembatalan mana-mana Pesanan tidak boleh dibuat tanpa persetujuan Penjual.

6. PEMBAYARAN
6.1 Pelanggan hendaklah membuat pembayaran dalam tempoh tujuh hari dari penerimaan invois, sehingga masa yang telah diterima untuk akaun kredit oleh Penjual dan penanggung insuransnya atau melainkan syarat pembayaran pra atau pro forma telah dipersetujui. Masa pembayaran adalah intipati.
6.2 Tiada akaun kredit akan dipertimbangkan tanpa borang permohonan kredit yang disertakan. Sebaik sahaja akaun kredit sedemikian ditubuhkan Pelanggan hendaklah membuat pembayaran tidak lewat daripada 30 bulan selepas invois, melainkan jika perjanjian khas telah dipersetujui sebelumnya.
6.3 Semua pembayaran hendaklah dibayar kepada Penjual. Dalam kes pertikaian atau prosiding undang-undang, pejabat Penjual di alamat yang ditunjukkan pada invois akan dianggap sebagai tempat bayaran dibuat.
Sekiranya pembayaran tidak diterima pada tarikh matang, semua perkhidmatan akan digantung dengan serta-merta (termasuk sebarang perkhidmatan yang berkaitan dengan Pesanan lain yang diterima) dan jika, 14 hari kemudian, akaun masih belum dibayar, prosiding undang-undang untuk memulihkan hutang akan dimulakan (kecuali jika Penjual telah melaksanakan jaminan di bawah klausa 6.10).
6.5 Penjual berhak untuk mengenakan bayaran dan Pelanggan hendaklah membayar faedah yang dikira pada kadar 1.5% sebulan atas apa-apa invois yang tidak dibayar mengikut masa mengikut klausa ini dari tarikh pengeluaran invois atau invois yang berkaitan.
6.6 Jika Pelanggan tidak membayar pada tarikh matang, tanpa menyekat mana-mana hak dan remedi lain yang mungkin ada Penjual, ia dengan serta-merta boleh menarik balik kemudahan akaun kredit dari Pelanggan tersebut.
6.7 Tanpa menjejaskan apa-apa hak dan remedi lain yang boleh didapati oleh Penjual sekiranya Pelanggan tidak membayar, Penjual berhak untuk menahan apa-apa barang lain yang telah dipesan oleh Pelanggan sehingga pembayaran untuk Barang diterima.
6.8 Pelanggan hendaklah membayar semua jumlah yang kena dibayar di bawah mana-mana Perintah sepenuhnya tanpa apa-apa potongan atau pemotongan kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan Pelanggan tidak berhak untuk menegaskan apa-apa kredit, seting atau tuntutan balas terhadap Penjual untuk membenarkan penahanan pembayaran apa-apa amaun sedemikian secara keseluruhan atau sebahagiannya. Penjual boleh pada bila-bila masa, tanpa mengehadkan apa-apa hak atau remedi lain yang mungkin ada, menunaikan apa-apa amaun yang terhutang kepadanya oleh Pelanggan terhadap apa-apa amaun yang kena dibayar oleh Penjual kepada Pelanggan.
6.9 Pembayaran melalui kad kredit / MasterCard / Amex mungkin pada penggantungan penjual dikenakan caj pengendalian 1.25%.
6.10 Sekiranya Pelanggan tidak membayar, Penjual berhak untuk mengejar secara individu dan secara kolektif untuk membayar sebarang Pesanan, penandatangan Syarat-syarat Jualan yang secara tegas dan tidak boleh dibatalkan bersetuju untuk menjamin jika Pelanggan gagal membayarnya. Sebagai kewajipan yang berasingan, penandatangan secara individu dan secara kolektif memberi ganti rugi kepada Penjual terhadap sebarang kerugian, kos atau perbelanjaan yang ditanggung olehnya jika Pelanggan gagal membayar sebarang Perintah.

7. TAJUK
7.1 Tajuk kepada Barangan tidak akan dihantar kepada Pelanggan sehinggalah Penjual telah menerima bayaran sepenuhnya (dalam bentuk wang tunai atau dibersihkan) untuk:
a. barang; dan
b. Apa-apa barang lain atau apa-apamaksiat yang Penjual telah membekalkan kepada Pelanggan berkenaan dengan pembayaran yang telah dibayar atau tertunggak.
7.2 Sehingga pembayaran untuk Barang diterima sepenuhnya, Pelanggan hendaklah:
a. memegang Barangan secara fidusiari sebagai Penjual Penjual;
b. menyimpan Barangan secara berasingan daripada semua barang lain yang dipegang oleh Pelanggan supaya mereka tetap dapat dikenal pasti sebagai harta Penjual;
c. tidak membuang, membatalkan atau mengaburkan apa-apa tanda atau pembungkusan yang mengenal pasti atau berkaitan dengan Barangan;
d. mengekalkan Barang dalam keadaan memuaskan dan memastikan mereka diinsuranskan terhadap semua risiko untuk harga penuh mereka dari tarikh penghantaran;
e. Beritahu Penjual segera jika ia menjadi tertakluk kepada mana-mana peristiwa yang disenaraikan dalam fasal 11.2.
7.3 Jika sebelum hakmilik Barang dihantar kepada Pelanggan, Pelanggan menjadi tertakluk kepada mana-mana peristiwa yang disenaraikan dalam fasal 11.2, atau pembayaran tidak diterima dalam masa 14 hari dari tarikh jatuh tempo, atau Penjual dengan semunasabahnya percaya bahawa apa-apa kejadian insolvensi tersebut adalah tentang untuk berlaku dan memberitahu Pelanggan dengan sewajarnya, maka tanpa mengehadkan apa-apa hak atau remedi lain Penjual boleh, Penjual boleh pada bila-bila masa menghendaki Pelanggan menyerahkan Barang dan, jika Pelanggan gagal melakukannya dengan segera, masukkan mana-mana premis Pelanggan atau mana-mana pihak ketiga di mana Barang disimpan untuk memulihkannya.

8. MEMBERI RISIKO
8.1 Barangan hendaklah berada pada risiko Pelanggan dari tarikh penghantaran.

9. DISPATCH
9.1 Masa penghantaran tidak akan menjadi intipati kontrak. Penghantaran Barangan boleh digantung sepenuhnya atau sebahagiannya (mengikut mana-mana yang diperlukan) semasa apa-apa kelewatan dalam penyediaan atau pembuatan Barangan untuk apa jua sebab. Pelanggan tidak akan memegang Penjual yang bertanggungjawab untuk sebarang kerugian langsung atau tidak langsung yang mungkin timbul jika penghantaran ditangguhkan.

10. KERUSAKAN ATAU KERUGIAN DALAM TRANSIT DAN SHORTAGE
10.1 Jika Penjual telah bersetuju untuk menyampaikan Barang tidak ada liabiliti yang diterima oleh Penjual untuk kerosakan atau kerugian semasa transit atau kekurangan kecuali Pelanggan memberitahu Penjual secara bertulis dalam masa tiga hari dari penerimaan Barang dan dalam apa jua keadaan kewajiban Penjual hendaklah dibatasi di bawah fasal 14 di sini. Pemberitahuan kepada Penjual mestilah dalam semua keadaan diberikan kepada alamat yang ditunjukkan pada invois.
11. INSOLVENCY ATAU PELANGGAN PELANGGAN
11.1 Jika Pelanggan menjadi tertakluk kepada mana-mana peristiwa yang disenaraikan dalam fasal 11.2, atau Penjual dengan semunasabahnya percaya bahawa Pelanggan akan menjadi tertakluk kepada mana-mana daripada mereka dan memberitahu Pelanggan dengan sewajarnya, tanpa membatas mana-mana hak atau remedi lain yang tersedia untuk Penjual, Penjual boleh membatalkan atau menggantung semua penghantaran selanjutnya di bawah kontrak ini atau di bawah mana-mana kontrak lain antara Pelanggan dan Penjual tanpa menanggung apa-apa liabiliti kepada Pelanggan, dan semua jumlah tertunggak berkenaan dengan Barang yang diserahkan kepada Pelanggan akan segera dibayar dan perlu dibayar.
11.2 Bagi maksud klausa 11.1, peristiwa yang berkaitan adalah:
a. Pelanggan menangguhkan, atau mengancam untuk menggantung, membayar hutangnya, atau tidak dapat membayar hutangnya apabila mereka jatuh tempo atau mengakui ketidakupayaan untuk membayar hutangnya atau (sebagai suatu syarikat) dianggap tidak mampu membayar hutangnya dalam arti seksyen 123 Akta Insolvensi 1986, atau (sebagai seorang individu) disifatkan sama ada tidak dapat membayar hutangnya atau tidak mempunyai prospek yang munasabah berbuat demikian, dalam mana-mana kes, mengikut maksud seksyen 268 Akta Insolvensi 1986, atau ( sebagai perkongsian) mempunyai mana-mana rakan kongsi yang mana mana-mana yang disebutkan di atas;
b. Pelanggan memulakan rundingan dengan semua atau mana-mana kelas pemiutangnya dengan tujuan untuk menjadualkan semula hutangnya, petisyen difailkan, notis diberikan, resolusi diluluskan, atau perintah dibuat, untuk atau berkaitan dengan penggulungan Pelanggan, Pelanggan adalah tertakluk kepada petisyen atau perintah muflis; suatu permohonan dibuat kepada mahkamah, atau pesanan dibuat, untuk pelantikan pentadbir, seseorang berhak untuk melantik seorang penerima atas aset Pelanggan atau penerima dilantik atas aset Pelanggan;
c. apa-apa kejadian berlaku, atau prosiding diambil, berkenaan dengan Pelanggan dalam mana-mana bidang kuasa yang mana ia adalah tertakluk yang mempunyai kesan yang setara atau serupa dengan mana-mana kejadian yang disebut dalam fasal 11.2 (a) hingga (b) (inklusif);
11.3 Penamatan kontrak ini, bagaimanapun timbul, tidak akan menjejaskan mana-mana hak dan remedi pihak-pihak yang terakru pada penamatan. Fasal-fasal yang secara nyata atau dengan implikasi bertahan dalam penamatan kontrak akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

12. WARANTI
12.1 Tiada perwakilan atau syarat-syarat apa jua bentuk yang nyata atau tersirat diberikan oleh Penjual kecuali secara khusus dipersetujui secara bertulis dengan Pelanggan.

13. PERLINDUNGAN DATA
13.1 Sila ambil perhatian perkara berikut mengenai Akta Perlindungan Data 1998. Kami boleh memindahkan maklumat mengenai anda kepada bank / pembiaya kami untuk tujuan memberikan perkhidmatan atas sebab-sebab berikut: –
• Mendapatkan insurans kredit
• Membuat penunjuk agensi rujukan kreditches
• Kawalan kredit
• Penilaian dan analisis (termasuk pemarkahan kredit, analisis produk dan statistik)
• Pensekuritian
• Melindungi kepentingan kita
• Kami akan memberi anda butir-butir bank / pembiaya kami dan mana-mana agensi rujukan kredit yang digunakan atas permintaan.

14. LIABILITI AM
14.1 Tertakluk kepada fasal 14.2, liabiliti Penjual bagi apa-apa kerugian dan atau kerosakan sama ada akibat langsung atau tidak langsung atau yang disebabkan olehnya terhad kepada penggantian pada pilihan Penjual Barangan yang diberitahu kepada Penjual secara bertulis sebagai cacat dalam tempoh tiga hari dari tarikh penyerahan dengan syarat Penjual tidak mempunyai liabiliti jika Pelanggan gagal mematuhi syarat pembayaran yang disediakan di sini atau jika Barang tidak digunakan atau disimpan dengan cara yang munasabah atau dengan wajar.
14.2 Tiada pihak yang mengecualikan atau menghadkan liabiliti kepada pihak yang lain untuk kematian atau kecederaan diri yang dicipta oleh kecuaian atau untuk sebarang liabiliti yang tidak boleh dikecualikan sebagai perkara undang-undang.

15. KURSUS
15.1 Melainkan harga yang dipersetujui selainnya dinyatakan dan akan dibayar dalam bentuk sterling di tempat tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Penjual. Jika harga dinyatakan selain daripada Sterling, Pelanggan akan membayar Penjual jumlah mata wang lain yang diperlukan untuk membeli jumlah Sterling yang sama seperti yang boleh dibeli pada tarikh kontrak ini dimasuki.

16. PENYERAHAN
16.1 Kontrak yang mana syarat-syarat ini menjadi bahagian peribadi kepada Pelanggan yang tidak akan memberikan manfaatnya tanpa kebenaran bertulis Penjual.

17. PEMBINAAN UNDANG-UNDANG
17.1 Kontrak hendaklah dalam semua aspek ditafsirkan dan dikendalikan sebagai kontrak Inggeris dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Inggeris.

POLISI PRIVASI
Di Huddersfield Textiles Ltd kami komited untuk menjaga dan memelihara privasi pelawat kami. Dasar Privasi Laman Web ini telah disediakan oleh sumber perundangan kami
Dasar Privasi ini menerangkan apa yang berlaku kepada apa-apa data peribadi yang anda berikan kepada kami, atau yang kami kumpulkan dari anda semasa anda melawat tapak kami.

Kami mengemas kini Dasar ini dari semasa ke semasa jadi sila semak Dasar ini secara teratur.

MAKLUMAT KAMI BERUMPANG
Dalam menjalankan dan menyelenggara laman web kami, kami boleh mengumpul dan memproses data berikut mengenai anda:

Maklumat tentang penggunaan laman web kami termasuk butiran lawatan anda seperti halaman yang dilihat dan sumber yang anda akses. Maklumat tersebut termasuk data trafik, data lokasi dan data komunikasi lain.
Maklumat yang diberikan secara sukarela oleh anda. Sebagai contoh, apabila anda mendaftar untuk maklumat atau membuat pembelian.
Maklumat yang anda berikan apabila anda berkomunikasi dengan kami dengan apa-apa cara.

PENGGUNAAN COOKI
Cookie memberikan maklumat mengenai komputer yang digunakan oleh pelawat. Kami mungkin menggunakan kuki di mana sesuai untuk mengumpulkan maklumat mengenai perintah sirip komputer anda untuk membantu kami dalam meningkatkan laman web kami.

Kami boleh mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan internet umum anda dengan menggunakan cookie. Di mana digunakan, kuki ini dimuat turun ke komputer anda dan disimpan di dalam cakera keras komputer. Maklumat sedemikian tidak akan mengenali anda secara peribadi. Ia adalah data statistik. Data statistik ini tidak mengenal pasti sebarang butiran peribadi

Anda boleh melaraskan tetapan pada komputer anda untuk menolak mana-mana kuki jika anda mahu. Ini dengan mudah boleh dilakukan dengan mengaktifkan tetapan cookies yang tidak dihidupkan di komputer anda.

Pengiklan kami juga boleh menggunakan kuki, di mana kami tidak mempunyai kawalan. Kuki sedemikian (jika digunakan) akan dimuat turun sebaik sahaja anda mengklik iklan di laman web kami.

PENGGUNAAN MAKLUMAT ANDA
Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda untuk memberikan perkhidmatan kami kepada anda. Sebagai tambahan kepada ini, kami boleh menggunakan maklumat ini untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

Untuk memberi maklumat kepada anda yang anda minta daripada kami berkaitan dengan produk atau perkhidmatan kami.
Memberi maklumat kepada anda berkaitan dengan produk lain yang mungkin menarik minat anda. Maklumat tambahan sedemikian hanya akan disediakan di mana anda telah bersetuju untuk menerima maklumat tersebut.
Untuk memaklumkan kepada anda sebarang perubahan pada laman web, perkhidmatan atau barangan dan produk kami.
Sekiranya anda telah membeli barangan atau perkhidmatan dari kami sebelum ini, kami mungkin memberi kepada anda butiran barangan atau perkhidmatan yang serupa, atau barangan dan perkhidmatan lain, yang anda mungkin berminat.

Sekiranya persetujuan anda diberikan terlebih dahulu, kami mungkin membenarkan pihak ketiga terpilih untuk menggunakan data anda untuk membolehkan mereka memberi anda maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan yang tidak berkaitan yang kami percaya mungkin menarik minat anda. Sekiranya persetujuan itu diberikan, ia boleh ditarik balik oleh anda pada bila-bila masa.

MENJAGA DATA PERIBADI ANDA
Dalam mengendalikan laman web kami, mungkin diperlukan untuk memindahkan data yang kami kumpulkan dari anda ke lokasi di luar Kesatuan Eropah untuk diproses dan disimpan. Dengan menyediakan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju untuk pemindahan, penyimpanan atau pemprosesan ini. Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan semua langkah yang munasabah diambil untuk memastikan data anda dirawat disimpan dengan selamat.

Malangnya sendi itumaklumat melalui internet tidak benar-benar selamat dan kadang-kadang maklumat tersebut boleh dipintas. Kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang anda pilih untuk menghantar kami secara elektronik, yang menghantar maklumat sedemikian sepenuhnya kepada risiko anda sendiri.

MENYELESAIKAN MAKLUMAT ANDA
Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak lain selain daripada mengikut Dasar Privasi ini dan dalam keadaan yang terperinci di bawah:

Sekiranya kita menjual mana-mana atau semua perniagaan kita kepada pembeli.
Di mana kami diwajibkan oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat peribadi anda.
Untuk perlindungan penipuan lanjut dan mengurangkan risiko penipuan.

PAUTAN PIHAK KETIGA
Sekali-sekala, kami menyertakan pautan kepada pihak ketiga di laman web ini. Di mana kami menyediakan pautan, itu tidak bermakna bahawa kami mengesahkan atau meluluskan dasar tapak terhadap privasi pelawat. Anda harus menyemak dasar privasi mereka sebelum menghantar mereka sebarang data peribadi.

AKSES UNTUK MAKLUMAT
Selaras dengan Akta Perlindungan Data 1998, anda berhak mengakses sebarang maklumat yang kami ada berkaitan dengan anda. Sila ambil perhatian bahawa kami berhak untuk mengenakan bayaran sebanyak £ 10 untuk menampung kos yang ditanggung oleh kami dalam memberikan anda maklumat.

HUBUNGI KAMI
Jangan teragak-agak untuk menghubungi kami mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan Dasar Privasi ini di www.huddersfieldtextiles.com